30.429

Vereenvoudiging van het bevoegd gezag en invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling in de KernenergiewetDit wetsvoorstel wijzigt de Kernenergiewet om een aantal knelpunten weg te nemen.

Het gaat om vastlegging van de uiterste sluitingsdatum (31 december 2033) van de kerncentrale Borssele (KCB), introductie van de mogelijkheid om regels te kunnen stellen over de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren, opname van de verplichting voor vergunninghouders van kernreactoren tot financiële zekerheidstelling voor de kosten van ontmanteling en buitengebruikstelling, invoering van de mogelijkheid om de aanvraag om een vergunning voor een verouderd type kerncentrale af te wijzen en vereenvoudiging van het bevoegd gezag en van de bepalingen met betrekking tot de registratie van stralingsdeskundigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 30.429, A) is op 13 oktober 2009 met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 november 2009 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 18 van 21 januari 2010. 

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 183 van 26 mei 2010.

De inwerkingtreding van enkele onderdelen is opgenomen in Staatsblad 722 van 26 oktober 2010.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2006

titel

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met uitzondering van de artikelen I, onder G, en II, treedt de wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
  • 2. 
    De artikelen I, onder G, en II treden in werking met ingang van de eerste dag van het vijfde kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via