30.544

Wet basisregistraties kadaster en topografieDit wetsvoorstel heeft ten doel bepaalde registraties met betrekking tot percelen en kaarten aan te wijzen als basisregistratie, zoals in de Wetgevingsnota basisregistraties van 30 augustus 2004 werd voorgenomen.

Met het oog op een doelmatige informatievoorziening in de publieke sector worden onderstaande administraties ontwikkeld tot basisregistraties:

  • Basisregister van ondernemingen en andere organisaties (NHR - Nieuw Handelsregister);
  • Basis Gebouwenregistratie (BGR);
  • Basisregistratie adressen (BRA);
  • Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);
  • Basisregistratie kadaster (BRK);
  • Basisregistratie topografie (BRT).

Een basisregistratie fungeert voor bestuursorganen als unieke bron van essentiële gegevens. Deze zogenoemde 'authentieke gegevens' dienen bestuursorganen te gebruiken in het bestuurlijke verkeer met burgers en bedrijven, die deze gegevens daardoor niet nogmaals aan hen hoeven te verstrekken (het beginsel van de 'eenmalige gegevensverstrekking').

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 februari 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 mei 2006

titel

Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten