30.800 VII

Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 6 februari 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 138 van 17 april 2007.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) besprak op 25 september 2007 de brief van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 27 augustus 2007 inzake de uitvoering van de openstaande toezeggingen (EK 30.800 VII, C en bijlage). Naar aanleiding van die bespreking heeft de commissie gecorrespondeerd met de minister over twee openstaande toezeggingen met betrekking tot opkomstcijfers van kiezers vanuit het buitenland en met betrekking tot het proces van uitvoering van de Kaderwet ZBO's. De commissie heeft op 9 november 2007 een verslag van dat schriftelijk overleg uitgebracht (EK 30.800 VII, D).


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten