30.847

Wijziging Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en in subsidieverstrekkingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) en herziet de cultuurnotasystematiek.

Met dit voorstel wordt de aanvraagprocedure voor de subsidies voortaan niet meer gekoppeld aan een beleidsnota zoals de cultuurnota, waarin het gehele cultuurbeleid tegen het licht wordt gehouden. De verplichting eens per vier jaar een cultuurnota uit te brengen vervalt. De subsidiesystematiek zal meer recht doen aan het verscheiden karakter van het culturele leven en aan de verschillende vormen van artistieke uitingen binnen de culturele sector. Er wordt differentiatie aangebracht in de wijze van subsidieverstrekking aan verschillende soorten instellingen (vierjarige subsidies te verstrekken door de minister, het zogenoemde langjarig subsidieperspectief voor een aantal culturele instellingen en een langdurige subsidierelatie met de minister voor de fondsen bedoeld in artikel 1, onder d van de Wsc). Ook wordt in de organisatie en werkwijze van de Raad voor cultuur een scherpere functionele scheiding aangebracht tussen beleids- en instellingsadvisering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 april 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 240 van 10 juli 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 241 van 10 juli 2007.

De Eerste Kamercommissie voor Cultuur heeft op 11 juni 2007 aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief gestuurd inzake het advies 'innoveren, participeren' van de Raad voor Cultuur. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 3 juli 2007 het antwoord van de minister, zoals opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg van 25 juni 2007 (EK 30.847, E), voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2006

titel

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

17