31.121

Wijziging Wet op de omzetbelasting 2006 in verband met aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de BTW-richtlijn 2006 (2006/112/EG)PDF-document betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. Deze richtlijn vervangt de Zesde Richtlijn (77/388/EEG), die inmiddels meer dan twintig keer is gewijzigd. Dit heeft geleid tot een ingewikkeld regelwerk dat moeilijk te raadplegen is.

De in de BTW-richtlijn 2006 toegepaste wijzigingen ten opzichte van de Zesde Richtlijn zijn van technische aard. In twee gevallen is een inhoudelijke aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 vereist.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 oktober 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2007

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2008


Documenten