31.206

Overige fiscale maatregelen 2008Dit wetsvoorstel bevat fiscale maatregelen die niet zijn opgenomen in het Coalitieakkoord van het Kabinet Balkenende IV, maar desalniettemin in beginsel op 1 januari 2008 in werking moeten treden. De fiscale maatregelen die wel zijn opgenomen in het Coalitieakkoord zijn neergelegd in het Belastingplan 2008 (31.205).

Naast fiscale maatregelen bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen van fiscaal-technische aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdD stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Belastingplan 2008 (31.205), vond plaats op 17 en 18 december 2007. De Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 zonder stemming aangenomen. Tijdens de behandeling op 18 december 2007 is een achttal moties ingediend en afgehandeld.

De wet is opgenomen in Staatsblad 563 van 27 december 2007.

De inwerkingtreding van de artikelen IV en XXII is opgenomen in Staatsblad 343 van 1 september 2008.

De inwerkingtreding van artikel XIII is opgenomen in Staatsblad 386 van 30 september 2008.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel XVI terugwerkt tot en met 1 januari 2006.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, XIX en XX in werking op 31 december 2007.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV, XIII en XXII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel H, in werking met ingang van 1 januari 2009.
 • 5. 
  De wijzigingen ingevolge artikel III, onderdeel E, eerste lid, en onderdeel F, eerste lid, vinden voor het eerst toepassing voor mededelingen betreffende S&O-verklaringen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2008 of op een gedeelte van dat kalenderjaar.
 • 6. 
  De wijzigingen ingevolge artikel VI, onderdelen B en C, vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.
 • 7. 
  De wijzigingen ingevolge artikel VII, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing op de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die op of na 1 januari 2008 ter beschikking is gesteld.
 • 8. 
  De wijziging ingevolge artikel VII, onderdeel B, vindt met betrekking tot een vennootschap die voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met betrekking tot de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die aan deze vennootschap ter beschikking is gesteld in het boekjaar voor de heffing van de vennootschapsbelasting, dat aanvangt op of na 1 januari 2008.
 • 9. 
  De wijziging ingevolge artikel VII, onderdeel D, vindt met betrekking tot een inhoudingsplichtige die voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met betrekking tot ten laste van de inhoudingsplichtige ingehouden dividendbelasting en buiten Nederland ingehouden en drukkende belastingen aan de bron op de opbrengsten van aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die zijn ingehouden op opbrengsten die ter beschikking zijn gesteld in het boekjaar voor de heffing van de vennootschapsbelasting, dat aanvangt op of na 1 januari 2008.

Hoofdlijnen

Inhoud van het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008:

Bevordering ondernemerschap

Aanpassing zeevaartregelingen

Invoering aanwijzingsbevoegdheid buitenlandse algemeen nut beogende instellingen

Loonbelasting

 • Directeur-grootaandeelhouder
 • Verlenging termijn OV-pas
 • Toepassing jonggehandicaptenkorting
 • Voortzetting tijdelijke regeling (loon in, loon over)

Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Dividendbelasting

 • Omzetting teruggaafregeling in afdrachtvermindering
 • Versoepeling vrijstelling inkoop eigen aandelen

Uitbreiding vrijstelling kansspelbelasting prijsvragen

Overdrachtsbelasting

 • Bestrijding constructies onroerende zaaklichamen
 • Uitbreiding vrijstelling natuur

Registratie van akten

Omzetbelasting

 • Aanpassing vrijstelling medische diensten
 • Toepassing nultarief voor luchtvaartuigen

Automatische incasso motorrijtuigenbelasting vrachtauto's

Overgang naar een digitaal Eurovignet

Afschaffing spoelwatervrijstelling in de grondwaterbelasting

Afschaffing verlegging belastingplicht energiebelasting

Integratie systemen voorlopige aanslag en voorlopige teruggaaf

Verkorting beslistermijnen Algemene wet inzake rijksbelastingen

Verbetering rechtsbescherming inkomensafhankelijke regelingenDocumenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten