31.285

Vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedureDit wetsvoorstel vereenvoudigt de bekendmaking en aanbiedingsprocedure in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het doel van dit wetsvoorstel is om de procedures te versnellen en de uitvoerbaarheid te vergroten. De aanbiedingsprocedure wordt verkort door de prijsbepalingsprocedure te beperken tot één rechterlijke prijsbepalingsprocedure.

Met dit voorstel komt de bekendmaking van gemeentelijke, provinciale en rijksvoorkeursrechten via dag- of nieuwsbladen te vervallen. De schriftelijke mededeling aan de eigenaren en de algemene bekendmaking via de gemeentepagina in een plaatselijk blad en de provinciale bladen en de bekendmakingen via de Staatscourant blijven gehandhaafd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.285, A) is op 16 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 155 van 22 april 2010.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2007

titel

Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met uitzondering van artikel I, onderdeel Ea, onder 2, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst

en terugwerkt tot en met 1 juli 2008.


Documenten

9