31.391

Partiële wijziging Wetboek van Strafrecht inzake rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemtenDit wetsvoorstel strekt tot een gedeeltelijke wijziging van onze strafwetgeving.

Het betreft een aantal wijzigingen van ondergeschikte aard, alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van deze wetgeving aan recente rechtsontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk of aan ontwikkelingen op internationaal terrein. Bij een aantal wijzigingen gaat het om formalisering van de bestaande praktijk.

Met de derde nota van wijziging (TK 31.391, nr. 9PDF-document) heeft de regering een novelle op het wetsvoorstel Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.391, A) is op 16 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 2008

titel

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21