31.501

Wijziging Wet milieubeheer inzake bijeenbrenging van diverse aanverwante wettenHet voorstel komt voort uit het streven naar modernisering en herijking van de VROM-regelgeving en het streven naar integratie van de sectorale milieuregelgeving in de Wet milieubeheer.

Het voorstel betreft de bundeling in titel 9.5 (Overige bepalingen met betrekking tot stoffen, preparaten en producten) van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer van drie wettelijke regelingen:

– regeling voor toestellen en geluidwerende voorzieningen in hoofdstuk II van de Wet geluidhinder,

– regeling voor toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen in hoofdstuk III van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv), en

– titel 10.3 Preventie en nuttige toepassing van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.501, A) is op 7 april 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 juni 2008

titel

Wijziging Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten