Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.546

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedureDit wetsvoorstel creëert, naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrecht Raad van State, de mogelijkheid van een tussenuitspraak waarbij in beroepszaken een termijn kan worden gesteld om geconstateerde gebreken te herstellen. Daarmee zou in bepaalde gevallen vernietiging van een tracébesluit kunnen worden voorkomen.

Met deze mogelijkheid wordt vooruitgelopen op de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.546, A) is op 28 mei 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 26 oktober 2010 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling is op 16 november 2010 op verzoek van de Eerste Kamer geschorst om de regering zich nader te laten beraden op dit wetsvoorstel. De plenaire voortzetting van het wetsvoorstel vond plaats op 24 mei 2011. Het voorstel is op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden tegen. 

De Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 15 november 2010 een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu ontvangen inzake Artikel IV waarin is opgenomen dat de artikelen van de wet niet tegelijkertijd in werking hoeven te treden (EK 31.546, G).

De Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft bij brief van 11 november 2009 bij de minister van Verkeer en Waterstaat geïnformeerd welke toegevoegde waarde dit wetsvoorstel heeft na de aanname door de Eerste Kamer op 3 november 2009 van het initiatiefvoorstel Wet bestuurlijke lus AWB (31.352). De minister heeft hierop bij brief van 3 december 2009 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 december 2009 heeft uitgebracht ( EK 31.546 / 31.352, C). De commissie heeft naar aanleiding van deze briefwisseling op 8 december 2009 besloten het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden na de afronding van de behandeling van het voorstel Crisis- en herstelwet (32.127). Dit wetsvoorstel is aangenomen op 16 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

26 juli 2008

titel

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via