31.589

Implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen



Dit wetsvoorstel is het vervolg op het wetsvoorstel Luchtkwaliteitseisen Het voorstel implementeert EG-richtlijn 2008/50/EGPDF-document betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PbEG L 152). Dit voorstel heeft tot doel de mogelijkheid tot uitstel en vrijstelling van de verplichting om aan bepaalde grenswaarden te voldoen (derogatie) te benutten. Voorts worden enige onderwerpen wettelijk geregeld die volgen uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel luchtkwaliteitseisen.

De richtlijn vervangt een kaderrichtlijn en drie dochterrichtlijnen, waarbij de bestaande normstelling vrijwel ongewijzigd is gebleven. Wel werd de mogelijkheid tot uitstel en vrijstelling geïntroduceerd, met de voorwaarde dat dan een plan dat de naleving op een bepaalde datum garandeert ter goedkeuring aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. Voorts is in de nieuwe richtlijn een norm opgenomen voor fijnstof (PM2,5). Er is een vereenvoudigde regeling voor de aftrek van natuurlijke bronnen (zoals zeezout). De regering wil door middel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat op basis van de wet luchtkwaliteitseisen wordt ontwikkeld, voldoen aan de Europese voorwaarden voor uitstel en vrijstelling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.589, A)  is op 19 februari 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2009 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 158 van 31 maart 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 291 van 9 juli 2009.

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI heeft op 15 april 2009 een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake de actualisering van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Saneringstool, het rekeninstrument van het NSL (EK 31.589, C) ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2008

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

9