31.700 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.700 VIII, C) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 17 februari 2009 met alle bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een beleidsdebat over "Sturing en botsende beleidsdoelstellingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs" gevoerd. Na dat debat is het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 121 van 17 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

43