31.700 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel  is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 januari 2009 zonder stemming aangenomen. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 70 van 19 februari 2009.

De Eerste Kamer hield op 27 januari 2009 het beleidsdebat "Biotechnologie in de landbouw". De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 3 maart 2009 dit beleidsdebat geëvalueerd. Ter voorbereiding van het debat organiseerde de Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 14 november 2008 een expertmeeting en werd op 19 november 2008 door de commissie een werkbezoek gebracht aan Plant Research International, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het verslag van de expertmeeting van 14 november 2008 is op 13 januari 2009 door de commissie vastgesteld (EK 31.700 XIV, E). Tijdens het beleidsdebat is de motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake genetische modificatie van planten waarbij geen zekerheid bestaat dat alle risico's van toepassing beheersbaar zijn (EK 31.700 XIV, G) ingediend. De motie is op 3 februari 2009 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen. 


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten