31.722

Vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving in de WoningwetDit wetsvoorstel vereenvoudigt in de Woningwet de grondslagen voor lagere bouwregelgeving. Daarnaast bevat dit voorstel een aantal technische verbeteringen.

Met dit voorstel worden de voorschriften over het gebruik (en de staat) van bouwwerken, standplaatsen, open erven en terreinen niet meer geregeld via een gemeentelijke bouwverordening, maar via een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB). Daarnaast wordt door de samenvoeging van een aantal onderdelen van het Bouwbesluit en het Gebruikersbesluit in één AMvB de bestaande verdubbeling van voorschriften over installaties in bouwwerken opgeheven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.722, A) is op 11 juni 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2008

titel

Wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

7