31.750

Wijziging aantal wetten ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerDit wetsvoorstel strekt tot herstel van (wets)technische onvolkomenheden in een aantal wetten op het beleidsterrein van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Het betreft voornamelijk wetstechnische fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd e.d. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.750, A) is op 26 mei 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 297 van 14 juli 2009.

De inwerkingtreding van artikel XI, onderdeel H is opgenomen in Staatsblad 372 van 9 september 2009.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2008

titel

Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel XI, onderdeel H, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en terug kan werken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
 • 2. 
  De artikelen III, XI, onderdeel B en C, XIII en XVII tot en met XXII werken terug tot en met 1 juli 2008.
 • 3. 
  Artikel XI, onderdeel G, werkt terug tot en met 13 juni 2008.

Documenten