31.838 (R1874)

Goedkeuring Aanvullend Protocol betreffende strafbaarstelling handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemenOp 16 februari 2009 hebben vijftien leden van de Eerste Kamer, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen gegeven (EK 31.838, B) dat het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Tractatenblad 2003, 60 (Engels- en Franstalig)PDF-documenten Tractatenblad 2005, 46 (Nederlandstalig)),PDF-document overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brief van 7 januari 2009 (EK 31.838, A en TK 31.838, nr. 1), aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.

Het Aanvullend protocol wil een bijdrage te leveren aan de strafrechtelijke aanpak van racisme en vreemdelingenhaat via computersystemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.838 (R1874), F) is op 18 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2009

titel

Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten