31.867

Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechterDit wetsvoorstel voegt aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een regeling toe waardoor het elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursrechters mogelijk wordt. Het gaat dan om elektronisch verkeer tussen de rechtbanken, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), en ook voor de gerechtshoven, in hoger beroep rechtsprekende belastingrechters, de Hoge Raad (HR) en als belastingrechter rechtsprekend in cassatie.

Met dit voorstel worden nadere regels vastgesteld over de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en de technische kwaliteitseisen waaraan de elektronisch te verzenden documenten moeten voldoen. Daarnaast wordt het mogelijk om via videoconferentie partijen te horen op afstand. Het blijft ook mogelijk om nadere wettelijke voorschriften bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.867, nr. 2PDF-document) is op 10 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 april 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 februari 2009

titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten