31.891

Wet introductie premiepensioeninstellingenDit wetsvoorstel voorziet in de introductie van de figuur van de premiepensioenregeling (PPI) in de Nederlandse wetgeving. In Europa is een Europese pensioenmarkt in ontwikkeling. Dit heeft geleid tot de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, Richtlijn 2003/41/EG (de IORP-richtlijn)PDF-document, die grensoverschrijdende activiteiten voor uitvoerders van pensioenvoorzieningen mogelijk maakt. In de markt is vooral bij multinationals behoefte aan pan-Europese pensioeninstellingen, die voor deze bedrijven pensioenvoorzieningen kunnen regelen voor al hun werknemers in de verschillende lidstaten.

De PPI is een pensioenvehikel dat ook op de Nederlandse pensioenmarkt actief mag zijn, maar waarvan de invoering vooral is gericht op de mogelijkheden om in andere lidstaten van de EU activiteiten te ontplooien. Kenmerkend voor de PPI is dat zij pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij geen risico's mag verzekeren (zoals lang leven, nabestaanden), en geen garanties over het rendement (de grondslag voor de uitkeringen) mag geven. Dat maakt de PPI geschikt voor zogenoemde Defined Contribution (DC)-regelingen, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.891, A) is op 1 juli 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 887 van 30 december 2010.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 889 van 30 december 2010.

Voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek vond op 28 september 2010 een technische briefing slot-icoon door ambtenaren van het ministerie van Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2009

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten