31.944

Oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Dit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van twee uitvoeringsorganisaties voor het onderwijs: de Centrale Financiën Instellingen (CFI) en de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). De fusie moet leiden tot een verbetering van dienstverlening aan burgers en instellingen door vermindering van administratieve lasten en tot verbetering van de kwaliteit van de geleverde (informatie)diensten. Tevens is bij een samengevoegde organisatie aansturing van de uitvoering vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beter mogelijk.

De uitvoeringsorganisatie krijgt de naam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In verband met de fusie wordt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank ingetrokken en worden diverse andere wetten gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.944, A) is op 17 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 oktober 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 492 van 1 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 493 van 1 december 2009.

De Eerste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft bij briefPDF-document van 5 oktober 2009 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het ontwerpbesluitPDF-document tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen. De commissie heeft bij brief van 13 oktober 2009PDF-document de minister geinformeerd over de bij de Eerste Kamer gehanteerde procedure in verband met dit ontwerpbesluit.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2009

titel

Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten