31.948

Verbetering van voorkomen en bestrijden misbruik van rechtspersonenDit wetsvoorstel beoogt het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren, op basis van het rapport 'Snel en secuur toetsen: het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar'PDF-document (eindrapport van de interdepartementale werkgroep Toezicht Rechtspersonen, maart 2005). Voorgesteld wordt om het preventief toezicht, dat gebaseerd is op de verklaring van geen bezwaar, te vervangen door een nieuw systeem van doorlopende controle.

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de reikwijdte van de controle uitgebreid. Naast kapitaalvennootschappen gaan diverse andere rechtspersonen, waaronder ondernemingen die toebehoren aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft, onder de reikwijdte van het nieuwe systeem vallen. Onder misbruik van rechtspersonen worden in ieder geval misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door (middel van) een rechtspersoon begrepen, waaronder het gebruik van de rechtspersoon met het oog op het benadelen van zijn schuldeisers en financiering van terroristische organisaties en witwaspraktijken. In het screeningsproces maakt het ministerie van Justitie zoveel mogelijk gebruik van elektronische informatie die reeds bij de overheid aanwezig is in 'basisregistraties', zoals het Handelsregister en de Gemeentelijke Basisadministraties.

Met dit wetsvoorstel wordt de citeertitel van de Wet documentatie vennootschappen gewijzigd in Wet controle op rechtspersonen.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.948, A) is op 10 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2009

titel

Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15