31.990

Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken)Met dit wetsvoorstel kan de fiscus bij emigratie met terugwerkende kracht de ooit afgetrokken pensioenpremies terugvorderen. 

De Hoge Raad heeft verschillende belastingarresten gewezen over belastingheffing die plaatsvindt ingeval iemand die in Nederland met fiscale faciliëring pensioen- en/of lijfrenteaanspraken heeft opgebouwd, gaat emigreren en/ of in het buitenland tot een onregelmatige afwikkeling van deze rechten overgaat.

De Hoge Raad heeft in de procedures beslist dat deze heffing vanwege de in de procedures toepasselijke belastingverdragen daterend van voor de invoering van het genoemde regime (ingevoerd per 1 januari 2001) enerzijds en de tekst van de wet anderzijds, in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen.

De arresten van de Hoge Raad laten ruimte om de wet zodanig aan te passen dat ook in situaties waarin een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is die dateert uit de periode voor de invoering van het genoemde regime en welke voorziet in een exclusieve woonstaatheffing ter zake van (niet-periodieke) pensioen- en/of lijfrente-inkomsten, toch heffing kan plaatsvinden bij belastingplichtigen die in Nederland een belastingfaciliteit hebben gehad voor de premies voor pensioen of een lijfrente. De heffing zal dan niet naar de waarde in het economische verkeer van de pensioen- of lijfrenteaanspraak plaatsvinden, maar naar de bedragen waarvoor bij de verwerving van de pensioen- of lijfrenteaanspraak een belastingvoordeel is genoten

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.990, nr. 2)PDF-document is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 zonder stemming aangenomen. GroenLinks, D66 en de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2009

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst,

met dien verstande dat de artikelen I, II en III terugwerken tot en met 29 juni 2009 om 12.00 uur.


Documenten

16