32.007

Initiatiefvoorstel-Biskop Aanscherping toezicht bij nieuw bekostigde scholenDit initiatiefvoorstel van het lid Jack Biskop (CDA) heeft als doel een helder wettelijk kader te scheppen voor de te volgen procedures en termijnen bij de procedure voor opname van een nieuwe school op het gemeentelijk plan van scholen, door middel van codificatie van de bestaande praktijk. Hiermee zorgt het wetsvoorstel voor duidelijkheid en transparantie richting de scholen. Bovendien wordt het gevoerde beleid op dit terrein niet meer afhankelijk van de prioriteit die de verantwoordelijke bewindspersonen hieraan geven.

Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de periode waarin nieuw bekostigde scholen niet voldoen aan cruciale deugdelijkheidseisen tot een minimum te beperken. Met inachtneming een aantal randvoorwaarden stelt dit wetsvoorstel dan ook voor dat scholen wettelijk worden verplicht in de eerste maand na aanvang van de bekostiging gegevens aan te leveren over de deugdelijkheidseisen met betrekking tot bevoegdheid van docenten, onderwijstijd en schoolplan. In de tweede en derde maand na aanvang van de bekostiging wordt de Inspectie verplicht een risicoanalyse op te stellen. De vierde maand na aanvang van de bekostiging geldt als herstelperiode voor de school. Indien de nieuw bekostigde school in gebreke blijft wordt de school in de vijfde maand na aanvang onder verscherpt toezicht geplaatst. Met dit wetsvoorstel wordt de termijn waarna eventueel kan worden overgegaan tot opleggen van een bekostigingssanctie ingekort van één à twee jaar naar vijf maanden.

Bij brief van 3 november 2011 heeft het lid Biskop het initiatiefwetsvoorstel van het lid Jan Jacob van Dijk als initiatiefnemer overgenomen (TK 32.007, nr. 17).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.007, A) is op 19 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2009

titel

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten