32.123 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.123 VIII, B) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 65 van 23 februari 2010.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

20