32.133

Fiscale onderhoudswet 2010Dit wetsvoorstel bevat uitsluitend wijzigingen van technische en redactionele aard in diverse fiscale wetsvoorstellen en maakt deel uit van het fiscaal pakket Belastingplan 2010.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.133, A) is op 19 november 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 612 van 29 december 2009.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief van 16 december 2009 de staatssecretaris van Financiën gevraagd te reageren op een aantal brieven van derden en op een artikel in de vakliteratuur. De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 18 december 2009 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg  dat de commissie op 18 december 2009 heeft uitgebracht. ( EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, H ) .

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 februari 2010 gesproken over de brief van de minister van Financiën van 2 februari 2010 (TK 31.066, nr. 85) over het beleid over het toekennen van tipgelden. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister van Financien bij brief van 25 februari 2010 geïnformeerd.  De minister van Financien heeft hierop bij brief van 15 maart 2010 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 maart 2010 heeft uitgebracht. (EK 32.128, 32.129, 32.130, 32.132, 32.133, I) .

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 3 december 2009 een brief van de staatssecretaris van Financiën ontvangen met per wetsvoorstel uit het fiscaal pakket Belastingplan 2010 de belangrijkste wijzigingen.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2009

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel II, onderdeel I, terugwerkt tot en met 1 juni 1999;
 • b. 
  artikel I, onderdeel Be, terugwerkt tot en met 1 januari 2001;
 • c. 
  artikel I, onderdelen 0Aa, A en B, terugwerkt tot en met 1 januari 2004;
 • d. 
  artikel VII, onderdeel B, D en E, terugwerkt tot en met 1 januari 2005;
 • e. 
  de artikelen II, onderdelen D en Gb, V en XI terugwerken tot en met 1 januari 2007;
 • f. 
  de artikelen X en XII terugwerken tot en met 31 december 2008;
 • g. 
  de artikelen I, onderdelen D en E, II, onderdelen A, E, F, G en H, III, VI, onderdeel A, VII, onderdeel C, VIII en IX terugwerken tot en met 1 januari 2009;
 • h. 
  artikel XIII terugwerkt tot en met 11 maart 2009;
 • i. 
  artikel II, onderdeel B, terugwerkt tot en met 29 juni 2009, 12.00 uur;
 • j. 
  de artikelen I, onderdelen 0A, 0Ab, Ba, Bb, Bc, Bd en Ca, II, onderdeel C, IV, VI, onderdeel B, en VII, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 juli 2009.

Documenten