32.134

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholenDit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een openbare en bijzondere school institutioneel fuseren tot één school die zowel openbaar als bijzonder onderwijs aanbiedt.

Het voorstel heeft betrekking op scholen voor primair onderwijs, scholen als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en scholen voor voortgezet onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.134, A) is op 1 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2011 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2009

titel

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel bevat maximale garanties voor het behoud van het dualebestel. Als wettelijke waarborgen kunnen worden genoemd:

– een school kan alleen het product zijn van twee of meer oprichtende

rechtspersonen die openbaar resp. bijzonder onderwijs vertegenwoordigen,

– een samenwerkingsschool kan alleen tot stand komen door middel van

fusie en niet door middel van stichting van een nieuwe school,

– de oprichtende of daartoe aangewezen rechtspersonen die voor

partijen meer geschikt worden geacht, houden toezicht op het behoud

van de identiteit, overeenkomstig hetgeen is bepaald in de statuten

van de stichting die de samenwerkingsschool in stand houdt,

– de verslagverplichting van het bestuur aan de gemeente, waarbij in

ieder geval aandacht wordt geschonken aan het beleid ten aanzien van

het openbaar onderwijs in de samenwerkingsschool,

– het voorschrift dat wijziging van de statuten alleen mogelijk is met

goedkeuring van de gemeenteraad en de toezichthoudende rechtspersoon,

– de voorschriften omtrent de inhoud van de statuten,

– in het schoolplan en in de schoolgids moet worden aangegeven op

welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk

de identiteit,

– in de statuten moet worden voorzien in een evenwichtige

zeggenschapsverdeling wat betreft openbaar onderwijs onderscheidenlijk

bijzonder onderwijs dat wordt gegeven binnen de samenwerkingsschool,

– de taakverwaarlozingsregeling (die zowel van toepassing is op de

gemeenteraad als op de toezichthoudende rechtspersoon), en

– de geschillenregeling.


Documenten