32.197

Aanpassingswet handel in emissierechten IIIn dit wetsvoorstel wordt voorgesteld (hoofdstuk 16 van) de Wet milieubeheer te wijzigen ter aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de regelgeving, op basis van aanbevelingen voortvloeiend uit project evaluatie emissiehandel en praktijkervaringen Nederlandse emissieautoriteit.

De wijzigingsvoorstellen zijn zeer uiteenlopend. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • – 
  het schrappen van bepalingen in hoofdstuk 2 in verband met overlap met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
 • – 
  een koppeling van Carbon Capture & Storage aan het emissiehandelssysteem;
 • – 
  het schrappen van de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij de aanvraag van de emissievergunning en toewijzing van broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers;
 • – 
  het schrappen van de verplichte vergunningvoorschriften;
 • – 
  het schrappen van de termijn voor het indienen van verzoeken door nieuwkomers en de termijn voor besluitvorming inzake de toewijzing van broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers;
 • – 
  het opnemen van de mogelijkheid om broeikasgasemissierechten en toegewezen eenheden naar een volgende planperiode over te brengen.

Dit wetsvoorstel blijft binnen de kaders van Verordening (EG) nr. 2216/2004PDF-document van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG en Beschikking 280/2004/EG (PbEU L 386).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.197, A) is op 7 april 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2009

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten