32.210

Aanpassing van het accreditatiestelsel



Dit wetsvoorstel wijzigt het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs. Accreditatie is het verlenen van een keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief beoordeeld is. Het huidige Nederlandse accreditatiestelsel werkt goed maar er zijn een aantal nadelen aan verbonden.

Belangrijk verschil met het huidige stelsel is dat door de invoering van een instellingstoets kwaliteitszorg een nieuw, beperkt regime voor accreditatie van opleidingen wordt geintroduceerd naast de in het huidige stelsel gebruikelijke wijze van beoordeling. De uitvoering van de accreditatie blijft bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.210, A) is op 23 maart 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 293 van 22 juli 2010.

De inwerkingtreding artikelen is opgenomen in Staatsblad 862 van 29 december 2010.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2009

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en wat onderdeel Oe betreft kan terugwerken tot en met een daarbij te bepalen tijdstip


Documenten

15