32.277

Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheerDit wetsvoorstel bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. 

Het voorstel bevat voornamelijk technische wijzigingen, zoals kleine redactionele correcties en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van eerdere of afstemming op toekomstige wetswijzigingen. In het bijzonder betreft het aanpassingen in verband met de nieuwe of gewijzigde wetgeving ten gevolge van de Crisis- en herstelwet, de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Daarnaast bevat het voorstel een kleine wijziging van de Wet ruimtelijke ordening betreffende grondexploitatie en een andere kleine wijziging heeft betrekking op de regeling van warmte-koude-opslag op grond van de Wet bodembescherming. Deze wijziging is wenselijk met het oog op een goede uitvoering en wordt nader uiteengezet in de toelichting op artikel III, onder C. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.277, A) is op 8 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 187 van 26 mei 2010.


Kerngegevens

ingediend

29 december 2009

titel

Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikel I, onderdelen A tot en met C, terugwerken tot en met het tijdstip waarop artikel 1.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt. 


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via