32.474

Wijziging Waterwet en Waterschapswet inzake voorkoming schade waterstaatswerken veroorzaakt door muskusrattenHet wetsvoorstel heeft tot doel de verantwoordelijkheid voor de muskusrattenbestrijding en de financiering daarvan op te dragen aan de waterschappen en wettelijk te regelen dat de waterschappen financieel participeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In het wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid voor de muskusrattenbestrijding welke bij de provincies wordt gelegd, ingetrokken en wordt door aanpassing van de Waterwet en de Waterschapswet deze taak opgedragen aan de waterschappen. Verder regelt het wetsvoorstel dat alle waterschappen een bijdrage leveren aan het HWBP op basis van een in de wet geregelde verdeelsleutel: elk waterschap levert voor 50% op basis van het aantal ingezetenen en voor 50% op basis van de totale waarde van de gebouwde onroerende zaken een aandeel in de bijdrage aan de financiering van het HWBP. De financiële bijdrage van de waterschappen aan maatregelen ter verbetering van primaire waterkeringen vindt plaats door zowel de Waterwet als de Waterschapswet te wijzigen.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.474, A) is op 23 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling op 17 mei 2011 zijn de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen (EK 32.474, G) en de motie-Slager (SP) c.s. over een verbod op het gebruiken van vangkooien bij de bestrijding van muskusratten (EK 32.474, H) ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 24 mei 2011. De motie-Koffeman (PvdD) c.s.(EK 32.474, G) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, GroenLinks, PvdD, Fractie-Yildirim stemden voor. De motie-Slager (SP) c.s. (EK 32.474, H) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP, GroenLinks, Fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2010

titel

Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

23