32.479

Wijziging Wet milieubeheer inzake heffingsplicht huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruikMet dit wetsvoorstel wordt de inning van de afvalstoffenheffing vereenvoudigd en is overeenkomstig aan de vorm zoals die wordt gehanteerd voor de (water-)verontreinigingsheffing en de onroerende zaakbelasting.

Met de wijziging blijft het beginsel «de vervuiler betaalt» volledig overeind. In beginsel wordt namelijk de gebruiker rechtstreeks aangeslagen. In bijzondere gevallen, zoals bij kamerverhuur en volgtijdig gebruik, wordt om praktische redenen de verhuurder aangeslagen, maar omdat deze de kosten mag en doorgaans ook zal doorberekenen, komen de kosten normaliter toch terecht bij de vervuiler.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 10 februari 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 maart 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2010

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruik

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt zij in werking met ingang van 1 januari 2012


Documenten