32.609 XIV

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (incidentele suppletoire begrotingen)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deze wijzigingen houden verband met het herschikken van budgetten uit hoofde van departementale herindelingen en verschuivingen van beleidsterreinen tussen departementen (de zogenaamde beleidsherverkaveling) na het aantreden van het Kabinet-Rutte in 2010.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.609 XIV, nr. 1) is op 28 april 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten