32.614

Uitzonderingen Lex silencio positivo DienstenwetDit wetsvoorstel voegt de uitzonderingen op de toepassing van de Lex silencio positivo (LSP) op het rijksvergunningenstelstel toe aan de Dienstenwet. Lex silencio postivo is de regeling waarbij een vergunning automatisch verleend wordt als de overheid niet tijdig over de aanvraag van een vergunning heeft beslist.  Hiermee wil het kabinet tijdige besluitvorming bij vergunningaanvragen verbeteren.

Met dit voorstel worden de uitzonderingen in de wet opgenomen en niet meer door het Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn (Stb. 2009, 571PDF-document). Dit voorstel neemt ook een uitzondering van de LSP op voor vergunningen waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Daarnaast wordt een uitzonderingspositie voor vergunningen die rechtstreeks worden ingesteld bij EU-verordeningen of die dienen ter uitvoering van EU-besluiten vastgelegd.

Voor vergunningen die niet onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen is op 24 juli 2010 het Verzamelwetsvoorstel van rechtswege verleende vergunning (32.454) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.614, A) is op 17 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2011 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2011

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2012.


Documenten