32.666

Wijziging Spoorwegwet en Wet personenvervoer 2000 inzake uitvoering kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»Dit wetsvoorstel bevat de eerste fase van de uitvoering van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de spoorwetgeving «Spoor in beweging».

De voorgestelde wijzigingen van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 hebben betrekking op de publieke aansturing van de concessiehouders van het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (1), het vervoer op het hoofdrailnet (2), de afstemming tussen decentrale concessieverleners en de concessiehouder van het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (3) en de omzetting waar mogelijk van strafrechtelijke sanctionering naar bestuurlijke boete (4). Tenslotte voorziet het voorstel in technische verbeteringen van de wetgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.666, A) is op 20 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2011

titel

32666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten