32.830

Implementatie derde rijbewijsrichtlijnDe wijzigingen van de derde rijbewijsrichtlijn hebben vooral betrekking op de rijbewijscategorieën, de minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen, de geldigheidsduur van rijbewijzen en de normen waaraan examinatoren moeten voldoen.

Daarnaast heeft de derde rijbewijsrichtlijn impliciet tot doel fraude met rijbewijzen tegen te gaan en de integriteit van de afgegeven rijbewijzen te garanderen.

Met dit wetsvoorstel wordt richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs geïmplementeerd (PbEU L 403PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.830, A) is op 22 december 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2011

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten