32.856

Openbare behandeling van zaken in het personen- en familierechtDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mogelijk om de behandeling van zaken in het personen- en familierecht in het openbaar te laten plaatsvinden. Deze wijziging is het gevolg van twee uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

De rechter kan in bijzondere gevallen een uitzondering maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.856, nr. 2) is op 5 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 april 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 augustus 2011

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten