33.201 (R1977)

Aanscherping voorwaarden verkrijging en verlening NederlanderschapDit voorstel van rijkswet wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en beoogt de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap aan te scherpen. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat participatie en integratie van nieuwe Nederlanders in de samenleving optimaal bevorderd worden door de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie en de verkrijging van het Nederlanderschap door optie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft dit voorstel bij brief van 18 maart 2013 ingetrokken (TK 33.201 (R1977) nr. 11)).


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2012

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan voor verschillende landen verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

  • De al bestaande afstandverplichting wordt verscherpt. Bij verkrijging van het Nederlanderschap dient afstand te worden gedaan van een of meer andere nationaliteiten waarvan afstand gedaan kan worden. Dit zal gaan gelden voor alle optanten, met uitzondering van de categorieën die op grond van hun afstamming voor 1985 van een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader een recht op optie hebben (de zogenaamde latente Nederlanders), tenzij deze laatste woonachtig is binnen het Koninkrijk. Bestaande uitzonderingen op de afstandsplicht komen, binnen de kaders van verdragsrechtelijke verplichtingen, te vervallen;
  • Voor meerderjarige optanten wordt een eis van beheersing van de Nederlandse taal ingevoerd. Dit zal worden getoetst aan de hand van een taalexamen;
  • Termijnen voor naturalisatie worden in meer gevallen op vijf jaar toelating en hoofdverblijf gesteld. Deze termijn is reeds de hoofdregel. Een aantal van de nog geldende uitzonderingen komt in dit voorstel te vervallen;
  • De openbare-ordetoetsing wordt uitgebreid, waardoor ook twaalf- tot zestienjarigen bezwaren van openbare orde kunnen worden tegengeworpen. 

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via