33.247

Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatseDit wetsvoorstel geeft invulling aan de verplichtingen voor Nederland die voortvloeien uit Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96PDF-document van de Europese Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Europese Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292)

Op verzoek van de Europese Commissie wordt met dit wetsvoorstel verduidelijkt op welke wijze Nederland bijstand verleent bij onderzoeken op basis van deze verordening. Het wetsvoorstel bevat daartoe nadere regels over het door Nederland verlenen van de in de verordening bedoelde bijstand daaronder begrepen regels over de nationale functionarissen die de Europese Commissie bijstaan bij de controles en verificaties ter plaatse en over de bevoegdheden die de nationale functionarissen in dit kader hebben.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Fiscale verzamelwet 2012.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.247, nr. 2) is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2012 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2012

titel

Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.


Documenten