Dit wetsvoorstel beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren.

Lokale spoorwegen betreffen spoorwegen die uitsluitend of overwegend bestemd zijn voor het verrichten van openbaar personenvervoer en goederenvervoer ten behoeve van lokale of interlokale verbindingen.

Er komt één geharmoniseerde wettelijke regeling voor de verschillende lokale en regionale spoorwegen, zoals trams, metro's en light-rail, die de verouderde en versnipperde regelingen op dit gebied vervangt.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.324, A) is op 20 juni 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2012

titel

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierentwintigste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van hoofdstuk 1, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten