33.400 IX

Begrotingsstaten Financiën 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2013 van het ministerie van Financiën.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.400 IX, D) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 januari 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten