33.404

Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeerIn het Begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn maatregelen opgenomen die bijdragen aan het terugdringen van het EMU-tekort tot (minder dan) 3%. Een van die maatregelen is de versobering van het fiscale regime voor woon-werkverkeer. Dit betreft onder meer de afschaffing van de mogelijkheid van onbelaste vergoedingen of verstrekkingen in het kader van woon-werkverkeer en het als privékilometers aanmerken van de kilometers die met een door de werkgever ter beschikking gestelde of aan een ondernemer ter beschikking staande (personen)auto (auto van de zaak) in het kader van het woon-werkverkeer worden gemaakt.

Deze herziening van het fiscale regime voor woon-werkverkeer is opgenomen in dit wetsvoorstel. Het kabinet was genoodzaakt om deze herziening niet te regelen in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (33.287). Er bleek meer tijd nodig voor een verantwoorde en goed werkbare uitwerking van de maatregel, in het bijzonder voor de uitwerking van de meer uitvoeringstechnische aspecten die aan deze maatregel zijn verbonden. Beide Kamers der Staten-Generaal zijn op 4 juli 2012 per brief (EK 33.287, E met bijlage) geïnformeerd over de aard van die uitvoeringstechnische aspecten. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel (TK 33.404, nr. 2) is bij brief van 9 november 2012 (TK 33.404, nr. 7) van de staatssecretaris van Financiën ingetrokken omdat in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van VVD en PvdA is overeengekomen om de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding in zijn geheel terug te draaien.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
  • Artikel III werkt terug tot en met 18 september 2012, 16.00 uur.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via