33.514 (R1998)

Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moederDit voorstel van Rijkswet regelt in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RNW) dat de duomoeder die het ouderschap van rechtswege door huwelijk, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling krijgt het Nederlanderschap kan doorgeven aan haar kind. Dit voorstel is nodig voor de inwerkingtreding van wetsvoorstel Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032).

Met dit voorstel wordt de definitie van "moeder" op dezelfde manier vormgegeven als de definitie van "vader". Moeder is de vrouw tot wie het kind, anders dan door adoptie, in de eerste graad in opgaande lijn in familierechtelijke betrekking staat. De term gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt vervangen door "gerechtelijke vaststelling ouderschap".

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.514 (R1998), nr. 2) is op 21 mei 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 12 november 2013. Het wetsvoorstel is op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling op 12 november 2013 is de Motie-Quik-Schuijt (SP) c.s over installatie van een brede multidisciplinaire Staatscommissie over de verhouding tussen juridische, biologische en sociale ouders van kinderen (EK, G) ingediend. Deze motie is op 19 november 2013 aangehouden en vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Deze plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel 33.032.

De commissie heeft op 18 juni 2013 een deskundigenbijeenkomst gehouden (EK 33.032, D).

Staatscommissie herijking ouderschap

De commissie heeft bij brief van 12 juli 2019 de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap ontvangen. Deze brief is opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK 33.032 / 33.514 (R1998), N met bijage).


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2013

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten