33.656

Aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitDit voorstel wijzigt de Kaderwet EZ-subsidies.

Aanleiding zijn twee reorganisaties. Allereerst zijn per 14 oktober 2010 de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Economische Zaken (EZ) opgegaan in één nieuw ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hierop zijn de voorbereidingen gestart de voor beide voormalige ministeries geldende afzonderlijke subsidiekaderwetten samen te voegen tot één Kaderwet EL&I-subsidies. Vervolgens is, naar aanleiding van het aantreden van het kabinet Rutte II, per 5 november 2012 de naam van het ministerie opnieuw gewijzigd in ministerie van Economische Zaken en is het beleidsterrein van de internationale handel overgegaan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als gevolg hiervan is een nieuwe subsidiekaderwet niet nodig, maar volstaat een inhoudelijke samenvoeging van beide kaderwetten door middel van het dit voorstel tot wijziging van de bestaande Kaderwet EZ-subsidies. Hierbij wordt de wettelijke basis voor subsidiëring op het terrein van de internationale handel geschrapt en, door middel van wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken, opgenomen in laatstgenoemde wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.656, A) is op 17 oktober 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 november 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2013

titel

Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via