Dit wetsvoorstel voorziet in regels die noodzakelijk zijn om de uitvoering van de verordeningen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) te realiseren. De EFRO-verordeningen worden steeds vastgesteld voor een periode van zeven jaar. De volgende periode loopt van 2014 tot 2020. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de EFRO-verordeningen die voor die periode en voor navolgende periodes worden vastgesteld.

Het EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden binnen en tussen de Europese regio’s terug te dringen. Voor Nederland richt het EFRO zich met name op het versterken van de concurrentiekracht. EFRO-subsidies worden in Nederland beschikbaar gesteld via verschillende programma’s. Het Ministerie van Economische Zaken coördineert de besteding van het geld uit het EFRO in Nederland. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.735, nr. 2) is op 19 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 januari 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2013

titel

Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Indien het Staatsblad waarin het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, kan in dat besluit worden bepaald dat artikel 3 terugwerkt uiterlijk tot en met 1 januari 2014.


Documenten