33.760 (R2010)

Goedkeuring Verdrag bestrijding wederrechtelijke gedragingen burgerluchtvaartDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134PDF-document) en het Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133PDF-document). Hiermee wordt de bestrijding van de ernstige criminaliteit en terrorisme in de burgerluchtvaart verbeterd.

Met het verdrag en het protocol wordt de strafbaarstelling van verschillende ernstige delicten, zoals terroristische misdrijven, in de burgerluchtvaart geregeld. Ook worden de extraterritoriale rechtsmacht en de mogelijkheden tot uitlevering en het verlenen van internationale rechtshulp in strafzaken verruimd.

Gelijktijdig met dit wetsvoorstel is het voorstel Uitvoering Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (33.759) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.760 (R2010), A) op 20 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 april 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2013

titel

Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten