33.773

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met naamswijzigingDit wetsvoorstel past diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Economische zaken aan. Een groot deel van de wijzigingen is ingegeven door de naamswijziging van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het Ministerie van Economische zaken.

Verder worden andere wetstechnische gebreken en leemten in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken hersteld. Het gaat hierbij om verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en wetstechnische leemten. Dit wetsvoorstel omvat als zodanig louter technische en redactionele wijzigingen van bestaande wetgeving. De voorgestelde wijzigingen hebben dan ook geen invloed op de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.773, nr. 2) is op 5 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 2013

titel

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel T, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2013.

Documenten