33.892

Implementatie EU-richtlijn gebruikswijzen van verweesde werkenDit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn 2012/28/EUPDF-document over de toegestane gebruikswijzen van verweesde werken in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. De richtlijn harmoniseert de manier waarop wordt bepaald of een werk als een verweesd werk kan worden gekwalificeerd. Verweesde werken zijn bepaalde auteursrechtelijk beschermde werken en nabuurrechtelijk beschermde prestaties, waarvan de rechthebbende, na onderzoek, niet geïdentificeerd of opgespoord is.

Door de richtlijn kunnen als verweesd aangemerkte werken onder bepaalde voorwaarden door erfgoedorganisaties met een publieke taak (zonder de toestemming van de rechthebbende) online ter beschikking kunnen worden gesteld. Bij erfgoedorganisaties moet gedacht worden aan voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea, en archieven en instellingen voor audiovisueel en cinematografisch erfgoed en publieke omroepen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.892, A) is op 11 september 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 maart 2014

titel

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten