33.982

Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumentenDit wetsvoorstel implementeert de Richtlijn 2013/11/EUPDF-document buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en de EU-verordening ODR consumenten (524/2013) in Nederlandse regelgeving. Hiermee worden lidstaten verplicht om een goed werkend en voor consumenten laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken op te zetten. Het uitgangspunt van het voorstel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande, goed werkende Nederlands systeem.

De Verordening ODR consumenten regelt de oprichting van een platform voor "online geschillenbeslechting" van door consumenten op het internet gedane aankopen. Het platform verwijst consumenten en ondernemers door naar instanties die voldoen in de Richtlijn opgestelde eisen om een geschil buiten de rechter om op te lossen. Deze geschillen kunnen zowel tussen consumenten en ondernemers binnen één lidstaat als tussen consumenten en ondernemers in twee verschillende lidstaten plaats vinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.982, A) is op 27 januari 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

2 juli 2014

titel

Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op 9 juli 2015. Wordt het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst later uitgegeven dan 8 juli 2015, dan treedt zij in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten