33.995

Uitvoering VN-Protocol inzake vuurwapensDit wetsvoorstel voegt in verband met de inwerkingtreding van de EU-Verordening nr. 258/2012PDF-document ter uitvoering van het artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens een sanctiemogelijkheid toe aan de Wet wapens en munitie. Hiermee moet voor de vuurwapens, hun onderdelen, essentiele componenten en munitie genoemd in bijlage 1 van de EU-Verordening een uitvoervergunning aangevraagd worden.

Met dit voorstel wordt het strafbaar om vuurwapens, hun onderdelen, essentiele componenten en munitie, zoals genoemd in bijlage 1 van de EU-Verordening uit te voeren zonder uitvoervergunning. De Centrale dienst voor in- en uitvoer van de Belastingdienst verleent de uitvoervergunningen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.995, A) op 5 februari 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2014

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L94)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten