34.012

Werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappenDit wetsvoorstel zorgt dat Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zo wordt aangepast, dat het in het licht van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Arrest C-635/11PDF-document), in overeenstemming is met artikel 16 van de GOF-richtlijn (2005/56/EGPDF-document). Nederland is op grond van het EU-Werkingverdrag verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.

Met dit voorstel krijgen alle medewerkers van een uit een grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, die haar zetel in Nederland heeft, dezelfde medezeggenschapsrechten als werknemers die in Nederland werken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.012, nr. 2) op 22 januari 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 februari 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 september 2014

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten