34.034

Implementatie richtlijn over aanvallen op informatiesystemenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2013/40/EUPDF-document over aanvullen op informatiesystemen in het Wetboek van Strafrecht. Hiermee worden de strafbaarstelling van computercriminaliteit aangescherpt. Het gaat om verhoging van enkele strafmaxima en de toevoeging van een aantal strafverzwarende omstandigheden aan de computerdelicten.

Met dit voorstel worden de minimale maximumstraffen van een aantal computermisdrijven verhoogd naar 2 jaar. Daarnaast worden 3 strafverzwarende omstandigheden toegevoegd. De maximale gevangenisstraf wordt verhoogd naar 3 jaar wanneer gebruik wordt gemaakt van een "botnet", en naar 5 jaar wanneer het strafbare feit ernstige schade ten gevolge heeft of wanneer het feit is gepleegd tegen een geautomatiseerd werk van een vitale infrastructuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.034, A) op 26 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2014

titel

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten